ริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

เป็นสื่อกลางในการรับทำวีซ่าและยื่นวีซ่า ขอวีซ่า ทุกประเภทมีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 7 ปี โดยมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่คอยดูแลและให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาการทำวีซ่า และงานบริการอื่นๆอย่างเต็มความสามารถ

กรณีที่โดนปฏิเสธวีซ่ามา เราพร้อมให้คำปรึกษาถึงปัญหาของท่านช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งใหม่หรืออุทธรณ์กับทางสถานฑูตอีกครั้ง

We can make you successful

        ขั้นตอนการขอวีซ่านั้น เราจะต้องทราบขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัวของเราเอง หรือเอกสารของผู้เชิญ/ผู้สปอนส์เซอร์ ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ก็จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รวมไปถึงจดหมายแนะนำตัวเอง บางประเทศจะใช้จดหมายเชิญจากสถานฑูลเป็นผู้ออกจดหมายเชิญ และบางประเทศสามารถเขียนจดหมายเชิญได้ 

        ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ เรารวบรวมไว้ในเวปนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่ารวมถึงขั้นตอนการขอวีซ่า หากท่านไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามหรือให้เราเป็นตัวกลางในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อดำเนินการในการยื่นวีซ่าตั้งแต่จองคิวยื่นวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร และขอยื่นวีซ่ากับทางสถานฑูลหรือศูนย์ยื่นวีซ่า 

Upload Image...

Our Service

วีซ่าพำนักในประเทศไทย

พำนักอยู่ชั่วคราว

(Non-Immigrant Visa)

 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าติดตามภรรยาไทย
 • วีซ่าทำงาน
 • วีซ่าอื่นๆ
คลิก สอบถามเพิ่มเติม
แปลเอกสาร
 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • หนังสือรับรองโสด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือยินยอมต่างๆ
 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 150 บาท
คลิก สั่งซื้อ
ค่าบริการเริ่มต้น
แปลรับรองกระทรวง
 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือยินยอมต่างๆ
 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 1,100 บาท
คลิก สั่งซื้อ
ขอใบอาชญากรรม
 • หนังสือเดินทาง(Passport)ที่
 • บัตรประจําตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
 • ใบสําคัญการสมรส / หย่า กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า
สามารถเช็คเอกสารเพิ่มเติมตามลิงค์ คลิก
ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
Police Clearance Service Center
ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท
คลิก สั่งซื้อ
จองโรงแรม
 • หนังสือเดินทาง(Passport)
 • บัตรประจําตัวประชาชน
การจองตั๋วเพื่อขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
คลิก สั่งซื้อ
ค่าบริการเริ่มต้น
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
คลิก สั่งซื้อ
จองตั๋วเครื่องบิน
 • หนังสือเดินทาง(Passport)
 • บัตรประจําตัวประชาชน
การจองตั๋วเพื่อขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
คลิก สั่งซื้อ
ราคาบริการเริ่มต้น
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
คลิก สั่งซื้อ
จดทะเบียนสมรสต่างชาติ

บริการของเรา

รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ
 • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนสมรส
 • จองคิวออนไลน์เพื่อขอหนังรับรองโสด
 • เตรียมเอกสาร
 • แปลเอกสารรับรองกงศุล
 • นัดวันจดทะเบียน
 • นัดล่าม-พยาน ที่ทำนักงานเขต
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sutidavisa.com
คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคาบริการเริ่มต้น
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.sutidavisa.com
คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการอื่นๆ

บริการของเรา

 • ถ่ายรูปด่วน                          200 บาท
 • ถ่ายเอกสาร ขาวดำ/สี        3-5   บาท
 • ปริ้นเอกสาร ขาวดำ/สี      10-15 บาท
 • สแกนเอกสาร                         20 บาท
 • บริการอินเตอร์เน็ต                35  บาท
คลิก สั่งซื้อ