ประเภทของวีซ่า
1.วีซ่าชั่วคราววีซ่าชั่วคราว คือ วีซ่าที่ขอเดินทางระยะสั้น ขอเป็นครั้งคราวโดยที่กำหนดระยะเวลาเดินทางที่แน่นอนในการเดินทาง อาจแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วนในการขอวีซ่าดังกล่าว เช่นวีซ่าสำหรับต่อเครื่อง (Transit Visa)วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa)วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ เยี่ยมแฟน (Visitor Visa)
ประเภทของวีซ่า
2.วีซ่าถาวรวีซ่าถาวร คือ วีซ่าที่ขอระยะเวลา ที่พำนักในต่างประเทศ ระยะเวลา ที่ยาวกว่า 180 วัน ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ การขอค่อนข้างมีกฎเกณฑ์ขอบังคับ ของแต่ล่ะประเทศค่อนข้างเยอะ แบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วน ดังนี้วีซ่าทำงาน Non-Immigration Visaวีซ่าแต่งงาน หรือคู่หมั้น Settlement (Marriage Visa or Fiancé Visa)วีซ่าติดตามคู่สมรส Spouse follow-up visa