ประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

     วีซ่าอเมริกา ทุกๆ ท่านคงทราบดีว่าเป็นการยื่นขอวีซ่าที่ค่อยข้างยากที่สุด บางท่านวีซ่าก็อนุมัติง่าย มากๆ แต่บางท่านขอวีซ่าไปหลายครั้งแล้ว ก็ยังไม่อนุมัติเพราะการยื่นวีซ่า b-1 และ b-2 จะเข้าพำนักในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรนั้น ทางสถานฑูลสหรัฐอเมริกาจะตีความหมายของคุณว่า ไปแล้วไม่กลับตามวันและเวลาดังกล่าว 

    ดังนั้นคุณต้องหาข้อหักล้างในส่วนนี้กับทางสถานฑูล อาจเป็นในส่วนของหน้าการงานของคุณในปัจจุบัน การดูแล้วครอบครัวและคนที่เรารัก หรือ เดินทางไปท่องเที่ยวตามวันและเวลาดังกล่าวจริงๆและจะกลับมาประเทศไทย 

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

               การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นทางสถานทูตจะทำการตัดสินว่าผู้สมัครขอวีซ่า จะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ในวันนัดสัมภาษณ์เลย ถ้าผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาได้รับอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะทำการเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้และเจ้าหน้าจะถามท่านว่าจะ ให้ส่งหนังสือเดินทางคืนให้ท่านด้วยวิธีไหน

             1. ส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาส่งคือ ประมาณ 3 วันทำการ (ส่งแบบ EMS)

             2. ผู้สมัครมารับคืนเองที่สถานทูต ตามวันและเวลาที่สถานทูตกำหนด (จะได้เร็วกว่าแบบส่งทางไปรษณีย์)

             ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (185 USD for type B visa) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามีอายุสูงสุดถึง 10 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกาว่าจะอนุมัติให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ระยะเวลาของ วีซ่านานเท่าไร

             ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานั้นมี 2 แบบ B-1 คือ เพื่อธุรกิจ และ B-2 คือ เพื่อพักผ่อน สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติ, ไปเพื่อพบแพทย์, ไปสัมนาหรือเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจได้ เป็นต้น

เอกสารในการสมัครขอวีซ่า-อเมริกา
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)
  •   ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า DS-160 ที่กรอกข้อมูลของผู้สมัครครบทั่วแล้ว พิมพ์ออกมา1 ชุด
  •  รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว (5x5 เซ็นติเมตร) รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ห้ามตกแต่งรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
  • ใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 
  • จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา
  •  สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
  •   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  •   สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
ค่าธรรมเนียม-สถานที่ยื่นวีซ่า
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูล 185 usd

 

  • สถานที่ตั้งและยื่นวีซ่า สถานทูตอเมริกา 
เลขที่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-105-4110
Website: //th.usembassy.gov/th/