ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่า-ออสเตรเลีย  (Australia Visa)

  วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย             

การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเสียใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์  วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีอายุ 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือลูกที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย ไปเยี่ยมแฟนชาวออสเตรเลีย ไปท่องเที่ยวเอง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการเตรียมเอกสารของแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียแต่ละท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

    โดยปกติการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไรนัก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณต้องการไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเยี่ยมแฟน การขอวีซ่าต้องชัดเจนในส่วนของเอกสารแนบในใบคำร้องขอวีซ่า เอกสารและจดหมาย สนับสนุนจากผู้เชิญหรือสปอนส์เซอร์ ต้องระบุวันไปและวันกลับมาไทย

     

เอกสารในการสมัครขอวีซ่า

เอกสารยื่น วีซ่าออสเตรเลีย

         หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว

 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

  • กรณีลูกจ้าง - จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต

  • กรณี เจ้าของกิจการ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้

  • กรณี ลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)

  • กรณีเจ้าของกิจการ - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)

 • ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)

 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

           • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบ ครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น

           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

วีซ่าถาวร-ออสเตรเลีย

    วีซ่าถาวรออสเตรเลีย

             การขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียใช้เวลาทำการประมาณ 10-12 เดือน ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียจะต้องคัดประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจแห่งชาติ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียและบุตรทุกคน (ถ้ามี) จะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเข้ารับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดมาเท่านั้น ผลตรวจนั้นจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อประกอบการ พิจารณาวีซ่าของผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าถาวรออสเตรเลียมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ หลายครั้งในระหว่างช่วงเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

ค่าธรรมเนียม-สถานที่ยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น 

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ web: vfsglobal.com/Australia เปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น.