ประเทศอังกฤษ

วีซ่า-อังกฤษ  ( UK Visa )

    ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล

 

 

 

 

 

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

     การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษประมาณ 5,000 บาท วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้ทำ งานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศอังกฤษและการพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกิน กว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

        ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษนั้นหลักๆแล้วมีอยู่ 2 แบบคือ
             1. มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้อุปถัมภ์ชาวอังกฤษ อาจจะเป็นเพื่อน, ญาติ หรือแฟน)
             2. ไม่มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้ขอวีซ่าออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในอังกฤษ จนกระทั่งกลับถึงเมืองไทย)

 

เอกสารในการสมัครขอวีซ่า

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

           • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

           • หลักฐานการทำงาน

               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

           • การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)

           • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

           • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

           • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

           • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบ ครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น

           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

วีซ่าถาวรอังกฤษ

        การขอวีซ่าถาวรอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 เดือน  ผู้ขอวีซ่าจะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเฉพาะวัณโรคซึ่งต้องทำการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และต้องผ่านการทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (เอวัน), วีซ่าถาวรอังกฤษมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอังกฤษได้หลาย ครั้งในระหว่างเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทาง สถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดย ไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม-สถานที่ยื่นวีซ่า
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น ประมาณ 5,000 บาท (จ่ายออนไลน์)

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศอังกฤษ 

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ
web: vfsglobal.co.uk/th/en 
เปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม