ประเทศแคนาดา

วีซ่า-แคนาดา  (Canada Visa)

  วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

การขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา ใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์  ลักษณะการขอวีซ่านั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือลูกที่เรียนอยู่ที่แคนาดา ไปเยี่ยมแฟนชาวแคนาดา ไปท่องเที่ยวเอง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการเตรียมเอกสารของแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ขอสมัครวีซ่าแคนาดาแต่ละท่านและผู้เชิญหรือผู้สปอนส์เซอร์

วีซ่า-แคนาดา

    โดยปกติการขอวีซ่าประเทศแคนาดา ค่อยข้างยาก ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณต้องการไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเยี่ยมแฟน การขอวีซ่าต้องชัดเจนในส่วนของเอกสารแนบในใบคำร้องขอวีซ่า เอกสารและจดหมาย สนับสนุนจากผู้เชิญหรือสปอนส์เซอร์ ต้องระบุวันไปและวันกลับมาไทย

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา วีซ่าชั่วคราว ( TRV – Temporary Resident Visa)

                
เป็นวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้า แคนาดา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักคร่าว ๆ ได้ดังนี้

                 - วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
                 - วีซ่าเยี่ยมญาติแคนาดา วีซ่าเยี่ยมเพื่อนแคนาดา
                 - วีซ่าทำธุรกิจที่แคนาดา

 

เอกสารในการสมัครขอวีซ่า
เอกสารยื่น วีซ่าแคนาดา
 1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )
 2. รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 3. จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
 4. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
 5. ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 6. ในกรณีที่ท่านเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ดูงาน หรือฝึกงาน ท่านต้องยื่นจดหมายเชิญจากประเทศแคนาดาด้วย
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 10. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง
วีซ่านักเรียน-แคนาดา
วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit)
           วีซ่าประเภทนี้ ต้องได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศแคนาดา จนจบหลักสูตร สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนที่แคนาดานั้นสามารถยื่นขอ Entry Visa ได้ 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาเรียน
- สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)
- สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้ มีขั้นตอนในการยื่นและใช้เวลานานพอสมควร
วีซ่านักเรียน-แคนาดา
วีซ่านักเรียนแคนาดา (Study Permit)
           วีซ่าประเภทนี้ ต้องได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศแคนาดา จนจบหลักสูตร สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนที่แคนาดานั้นสามารถยื่นขอ Entry Visa ได้ 2 แบบ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาเรียน
- สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)
- สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้ มีขั้นตอนในการยื่นและใช้เวลานานพอสมควร
ค่าธรรมเนียม-สถานที่ยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 100  usd
 • ค่าสแกนลายนิ้วมือ 85 usd
ในการณีที่คุณสแกนลายนิ้วมือในช่วง 10 ปี ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือและไม่ต้องชำระค่าสแกนลายนิ้วมือ/บางท่าน ทางสถานฑูลอาจเรียกให้สแกนลายนิ้วมือเพิ่มแล้วแต่ดุลพินิจทางสถานฑูล
 • การชำระชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ web: vfsglobal.com/Australia   

เปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.30 น.